Formandens beretning for 2017

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt i alt 3 møder; men har i øvrigt lavet elektronisk sagsbehandling mellem de fysiske møder.

Kommunes kultur- og udviklingskonsulent Inge Lise Jæger Sørensen har deltaget i møderne.

Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget

I april måned 2017 var vi indbudt til dialogmøde med Kulturudvalget. På mødet havde vi valgt at tage tre af vores mærkesager med i bagagen, nemlig kulturblad, kulturuge og talentpris. Vi havde en god og frugtbar dialog med politikerne, der kunne bakke op om alle tre punkter.

Igen i 2018 er vi i efteråret inviteret til et nyt dialogmøde med udvalget, og jeg vil gerne opfordre deltagerne her på årsmødet til at komme med forslag til emner, vi kan drøfte med udvalget.

Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris 2017

Det har i lighed med de sidste år været rådets opgave at vælge blandt de indstillede til kommunens store kulturpris. Der var indkommet mange gode og velmotiverede forslag, så det var svært at vælge.

Vi valgte at pege på fotografen Mogens ”Livsnyder” Lynge.

Der var hele fire indstillinger, der pegede på ham, og på at han har gjort Vesthimmerland i almindelighed og Løgstør i særdeleshed kendt i det ganske land, idet hans smukke motiver ofte benyttes i vejrudsigten på TV2.

Men det er først og fremmest på Facebook, at man kan følge årets gang og vejrets skiften gennem linsen på hans kamera.

Kulturbladet ”Kultur T(h)it”

Allerede i 2014 fostrede vi i kulturrådet ideen om - i lighed med vore nabokommuner - at udgive et kulturblad i et frugtbart samarbejde mellem frivillige ildsjæle, kulturelle foreninger og institutioner og med Vesthimmerlands Kommune som tovholder.

Endelig kort inde i januar 2017 lå det allerførste nummer klar i alle postkasser i hele Vesthimmerland.

Og hvor er det dog blevet taget godt imod. Vi har fået rigtig, rigtig mange positive ord fra både foreninger og enkeltpersoner rundt om i hele kommunen. Og her i 2018, hvor det går ind i sin anden sæson, er vi sikre på, at det er kommet for at blive.

Kulturuge 10

Aha! – Når kulturen rykker ud er titlen på den allerførste kulturuge i Vesthimmerlands Kommune. Ugen bød på en meget varieret buket af kulturelle begivenheder, og der blev dømt succes.

For at bidrage til et mangfoldigt kulturliv i kommunen har Vesthimmerlands Kulturråd besluttet at støtte en gruppe, som kan bidrage med nye og spændende idéer til kulturen – nemlig de unge.

Rådet havde øremærket 25.000 kr., som gik til at føre de unges idéer ud i livet. Vi honorerede derfor begge ansøgninger, der indkom. En koncert med upcoming bands i musikhuset ALFA arrangeret af elevforeningen på Vesthimmerlands Gymnasium, ”Hebe”, og en række koncerter og biografforestillinger for unge arrangeret af Ungerådet m.fl.

Tilskud og underskudsgarantier

Vi har i årets løb ydet tilskud til en lang række kulturelle arrangementer overalt i kommunen.

Tak

Jeg vil gerne afslutte min årsberetning med at rette en tak til de øvrige medlemmer af rådet for et godt og inspirerende samarbejde i årets løb og ikke mindst til alle vores samarbejdspartnere, til Kultur- og Fritidsudvalget og til Kultur- og fritidsafdelingen for deres gode opbakning til vores arbejde.

Planer og kendte aktiviteter

Vores kapital skulle gerne ud at arbejde endnu mere til gavn for kulturen i hele Vesthimmerland. Vi vil derfor arbejde med at blive endnu mere synlige både fysisk og digitalt. Helt konkret vil vi gerne være mere synlige i ”Kultur T(h)it, hvor vi håber at kunne få en lille fast rubrik, hvor der gøres opmærksom til tilskudsmulighederne.

Talentprisen ALFA

Som noget nyt etablerer Vesthimmerlands Kulturråd i 2018 en kulturtalentpris. Prisen er på max. 10.000 kr. Den kan gives som en pengedonation, eller som et tilskud til yderligere dygtiggørelse og fordybelse.

Prisen etableres i et samarbejde med Talentskolen Vesthimmerland, Kulturskolen og ALFA. Det er ambitionen at skabe en Vesthimmerlandsk talentpris, der skal glæde modtagerne og inspirere alle, der har med kunst og kultur at gøre. Vi vil animere den talentmasse, der til stadighed myldrer frem i de Vesthimmerlandske undervisning- og kulturinstitutioner.

Målgruppen er bred og gerne ukendt og uformel. Den går fra litteratur og poesi til scenekunst, billedkunst, instrumentalister og sangere.

Kulturugen

Med henblik på at synliggøre kulturens værdi og skabe sammenhængskraft på tværs vil vi aktivt gå ind i arbejdet med at videreudvikle den årligt tilbagevendende kulturuge i kommunen.

Kulturugen skal præsentere alle udtryk og kunstarter fra de åndelige dannelsesfag som kunst, musik, teater, litteratur og lignende. Ugen skal sætte fokus på de bestående ressourcer, men skal også være med til at skabe grobund for nye tiltag og kulturvækst.

Oprettet 6. april 2018