Formandens beretning for 2018

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt i alt 5 møder; men har i øvrigt lavet elektronisk sagsbehandling mellem de fysiske møder. Kultur- og Fritidsudvalgets tilforordnede Niels Heebøll har deltaget i møderne.

Talentprisen ALFA

Vesthimmerlands Kulturråd uddelte i 2018 for første gang en kulturtalentpris på 10.000 kr. Prisen blev uddelt i forbindelse med Musikhusets ALFAs 10 års jubilæum og tilfaldt den unge, lovende pianist Ebbe Michelsen fra Farsø.

Prisen er etableret i et samarbejde med Talentskolen Vesthimmerland, Kulturskolen og ALFA. Den uddeles ikke hvert år; men aktiveres når vi får øje på en passende modtager.

Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget

I september måned 2018 var vi indbudt til dialogmøde med Kulturudvalget. På mødet havde vi valgt at tage to af vores mærkesager med i bagagen, nemlig kulturblad og kulturuge. Vi lagde endvidere op til, at kommunes skal overveje at udarbejde en forpligtende kulturpolitik. Endelig drøftede vi principperne for den kommunale tilskudspolitik til kulturlivet, hvor vi ønsker så stor gennemsigtighed som muligt. Vi havde en god og frugtbar dialog med politikerne, der kunne bakke op om alle tre punkter.

Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris 2018

Det har i lighed med de sidste år været rådets opgave at vælge blandt de indstillede til kommunens store kulturpris. Der var indkommet mange gode og velmotiverede forslag, så det var svært at vælge.

Vi valgte at pege på Karen Pihlkjær, der i mange år har gjort en kæmpe indsats for kulturen gennem hendes livslange engagement i ”Folkevirke”.

Kulturbladet ”Kultur T(h)it”

Allerede i 2014 fostrede vi i kulturrådet ideen om - i lighed med vore nabokommuner - at udgive et kulturblad i et frugtbart samarbejde mellem frivillige ildsjæle, kulturelle foreninger og institutioner og med Vesthimmerlands Kommune som tovholder. Endelig i 2017 lykkedes det at udgive bladet.

Der har i januar 2019 været afholdt et brugermøde, hvor det bl.a. blev foreslået at overlade flere opgaver med hensyn til produktionen af bladet til de frivillige. Kulturrådet støtter gerne dette; men det fordrer, at der kan findes en stabil gruppe, som vil og kan påtage sig dette ansvar.

Kulturuge 10

Aha! – Når kulturen rykker ud er titlen på den kulturuge, som havde premiere og 2018 og blev afviklet for anden gang her i 2019.

Ugen bød på en meget varieret buket af kulturelle begivenheder, og med en vækst fra 40 til 72 velbesøgte arrangementer blev den atter en gedigen succes.

For at bidrage til et mangfoldigt kulturliv i kommunen besluttede vi at lave en pulje på 25.000 kr. som kunne søges af alle, der havde noget at byde ind med. Vi ønskede at flest mulige fik gavn af pengene, og vi lagde vægt på at ”kulturen rykker ud”, forstået både fysisk, men også gennem utraditionelle samarbejder. Der indkom desværre kun en enkelt ansøgning inden fristen, der var 31. december 2018, så vi valgte at forlænge den til 15. februar, og nu væltede det pludselig ind med ansøgninger. Vi valgte at udvide den afsatte pulje, så det var muligt at imødekomme samtlige 9 ansøgninger.

Tilskud og underskudsgarantier

Vi har i årets løb ydet tilskud til en lang række kulturelle arrangementer overalt i kommunen.

Nyt udstyr til grejbanken

Da højttalerne til ”koncertkassen” efterhånden havde over 10 år på bagen og lød noget skrattende, har vi investeret i nye.

Kulturrådet på Facebook

Martin Jørgensen har oprettet en side for kulturrådet på Facebook. Vi håber på at flere foreninger vil få øje på os der.

Vedtægtsændringer

Vi har i årets løb haft en debat om den nuværende struktur. Er tiden moden til at de lokale råd nedlægges, så der kun arbejdes i et råd, som dækker hele kommunen eller skal vi forsat bevare strukturen med fire lokale råd og med Vesthimmerlands Kulturråd som overbygning?

Vi havde sidst denne debat i 2010, hvor meningerne var delte; men vi vil nu gerne tage en temperaturmåling på dette spørgsmål.

Tak

Jeg vil gerne afslutte min årsberetning med at rette en tak til de øvrige medlemmer af rådet for et godt og inspirerende samarbejde i årets løb og ikke mindst til alle vores samarbejdspartnere, til Kultur- og Fritidsudvalget og til Kultur- og fritidsafdelingen for deres gode opbakning til vores arbejde.

Planer og kendte aktiviteter

Kulturugen

Med henblik på at synliggøre kulturens værdi og skabe sammenhængskraft på tværs vil vi aktivt gå ind i arbejdet med at videreudvikle den årligt tilbagevendende kulturuge i kommunen.

Kulturugen skal præsentere alle udtryk og kunstarter fra de åndelige dannelsesfag som kunst, musik, teater, litteratur og lignende. Ugen skal sætte fokus på de bestående ressourcer, men skal også være med til at skabe grobund for nye tiltag og kulturvækst.

Opdateret 4. april 2019