Privatlivspolitik for
Vesthimmerlands Kulturråd

Dokumentversion 1 vedtaget på bestyrelsesmøde 4-9-2018

Vesthimmerlands Kulturråds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Vesthimmerlands Kulturråd er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Bo Jacobsen
Adresse: Fredensgade 7, 9670 Løgstør
Mail: boj@vesthimmerland.dk
Website: http://www.vesthimmerlands-kulturraad.dk/

Vesthimmerlands Kulturråds formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
Vesthimmerlands Kulturråds berettigede interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formålene:
  1. Formål med behandling af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:
    • Som led i Vesthimmerlands Kulturråds aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  2. Formål med behandling af oplysninger om prismodtagere m.v.:
    • Ønske om at orientere om prismodtagere på vores hjemmeside.
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger1:
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:
• Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn og adresse,
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse hverken opbevares eller behandles.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som bevaring af oplysninger med historisk værdi.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som projektleder, oplægsholde, frivillig eller lign.

Bestyrelsesmedlemmer: Vi vil opbevare personoplysninger indtil udtræden af bestyrelsen. Prismodtagere m.v. Vi opbevarer navne på prismodtagere m.v., så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.